Cedo

13 tekstów – auto­rem jest Ce­do.

By zro­zumieć i do­cenić piękno miłości trze­ba stra­cić coś co było w życiu naj­cenniej­sze . 

myśl
zebrała 31 fiszek • 27 kwietnia 2014, 22:13

Nig­dy się nie pod­da­waj .. Bo gdy zro­bisz to raz, każda two­ja wal­ka będzie przegrana. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 6 maja 2011, 22:04

Zab­rałaś mo­je ser­ce i odeszłaś..Pośród sza­rych ścian po­zos­ta­je na dnie. Pod­dałem się i nie mam za­miaru już wal­czyć.. Przep­raszam Skarbie.. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 17 października 2010, 20:09

Pozwól nam żyć ra­zem, nie osob­no.. A zo­baczysz że wszys­tko sta­nie się prostsze.. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 2 października 2010, 22:03

Widzisz w kimś ideał, a gdy poz­nasz bliżej tą osobę.. uświada­miasz so­bie że niczym nie różni się od innych. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 30 września 2010, 18:16

I spójrz na mnie tak, jak zro­biłaś to widząc mnie pier­wszy raz.. A każdy prob­lem będzie kroplą w oceanie spraw.. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 26 września 2010, 19:57

" Jeżeli Piekło to by­cie z nią.. to po­wiedz mi Pa­nie, Co cze­ka mnie u ciebie..?." 

myśl
zebrała 18 fiszek • 17 września 2010, 16:49

" 16 lat .. a wie o życiu więcej niż nie je­den starszy." 

myśl
zebrała 43 fiszki • 15 września 2010, 20:09

" Są ta­kie mo­men­ty że, sam nie wiem co ro­bię. Cho­ra zaz­drość urucha­mia złą osobę.. i jes­tem wte­dy kimś kim nig­dy być nie chciałem, ciałem może ten sam lecz duchem cier­pień Panem.." 

myśl
zebrała 28 fiszek • 4 września 2010, 14:24

"Po­magasz ludziom by zdo­być "Przy­jaciół"... Ale pa­miętaj..nig­dy nie roz­wiązuj ich wszys­tkich prob­lemów, po­nieważ przy­jacielem jes­teś dopóty , dopóki ich życie w końcu na­bie­rze sensu.." 

myśl
zebrała 25 fiszek • 31 sierpnia 2010, 20:30
Cedo

"..Chcesz zdobyć cały świat? Masz na to jedną szanse..". [?]

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Cedo

Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Aktywność